Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych
Janusz Gąciarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SPRING UP, NIP: 8733107689, REGON: 121442721, jest administratorem Pana(i) danych osobowych.

 

II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pan(i) skontaktować bezpośrednio z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@springup.pl, tel.: +48 500-677-727 (w godzinach od 9.00 do 16.00); lub pisemnie na adres wskazany w pkt I.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Pana(i) danych. Administrator będzie przetwarzał Pana(i) dane w celu:

1. przedstawienia oferty marketingowej produktów i usług – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pana(i) danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
2. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów lub wykonywania usług, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
3. profilowania informacji uzyskanych od Pana(i) w trakcie współpracy, w celu dostosowania oferty do Pana(i) potrzeb – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
4. wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
5. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

 

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
1. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia i wykonywania. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.
2. Wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a ich nie wyrażenie nie pociąga po Pana(i) stronie żadnych negatywnych konsekwencji.
3. W każdej chwili przysługuje Panu(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana(i) danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestania przetwarzania Pana(i) danych, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani(a) danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana(i) interesów, praw i wolności lub Pana(i) dane okażą się niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

V. Okres przechowywania danych
1. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
2. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych jeżeli zgłosi Pan(i) sprzeciw wobec przetwarzania Pana(i) danych w tych celach.

 

VI. Odbiorcy danych
1. Pana(i) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym partnerom, firmom prawniczym, firmom zajmującym się obsługą księgową itp., przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
2. Pana(i) dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), jednak tylko gdy podmiot przetwarzający spełni warunki określone w rozdziale V RODO, w tym warunki dalszego przekazania danych z państwa trzeciego lub przez organizację międzynarodową do innego państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Panu(i):
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zarządzanie plikami cookie

Pliki cookie są wyłączone
Zaakceptuj pliki cookie, klikając "Akceptuję" na banerze.

Nasza strona przechowuje małe pliki (cookie oraz local storage) w twojej przeglądarce. Pliki te używane są do poprawnego działania strony. Jeżeli nie chcesz z nich korzystać masz prawo do wyłączenia tych plików w swojej przeglądarce. Więcej o cookie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close